คำนำ

20 มี.ค. 2551

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติโดยการนำหลักองค์ประกอบศิลป์
และวัสดุมาใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ กระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

กลุ่มที่ใช้ในการพัฒนาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2550 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง จำนวน 21 คน

โดยดำเนินการสร้างแบบฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้คือ

1) ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนการสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
2) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์
3) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักองค์ประกอบศิลป์และวัสดุ
4)กำหนดจุดหมายในการสร้างแบบฝึกปฏิบัติ
5) สร้างแบบฝึกปฏิบัติ
6) จัดหมวดหมู่แบบฝึกปฏิบัติแต่ละชุด

จากนั้นทำการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติโดยการนำหลักองค์ประกอบศิลป์
และวัสดุมาใช้กับการสร้างสรรค์ศิลปะงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เวลาในการพัฒนาครั้งนี้ ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2550 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ


ผลการวิจัยพบว่า
1) ได้แบบฝึกปฏิบัติโดยการนำหลักองค์ประกอบศิลป์และวัสดุมาใช้กับการสร้างสรรค์
ศิลปะประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด ดังนี้คือ แบบฝึก
ปฏิบัติชุดที่ 1 การสร้างภาพสีสวยด้วยกระป๋องนำอัดลม, แบบฝึกปฏิบัติชุดที่ 2 การ
สร้างภาพพื้นผิว…ริ้วรอยด้วยเปลือกหอย , แบบฝึกปฏิบัติชุดที่ 3 รัังสรรค์ภาพสวยด้วย
สีทาเล็บ,แบบฝึกปฏิบัติชุดที่ 4 แบบฝึกปฏิบัติชุดที่ 5 การสร้างสรรค์ลวดลายกรอบกระจก
2) แบบฝึกปฏิบัติโดยการนำนำหลักองค์ประกอบศิลป์และวัสดุมาใช้กับการสร้างสรรค์์
์ศิลปะประดิษฐ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
92.00 / 100.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

0 ความคิดเห็น: